برای یکپارچه سازی بین نرم افزارها و فرایندها قوانین وجود دارد