بیش از یک هزار بازدید در یکماه برای ویدئوی آموزشی مایکروسافت تیمز