در شرایط بد اقتصادی فقط یک آی تی خوب میتواند یک شرکت را نجات دهد.