سیستم تلفنی سازمان VOIP است اما نیازها از یک سیستم پاسخگویی به مشتری شامل موارد ویژه ای است. اگر نیاز به الگوریتم های پیشرفته و هوشمند توزیع تماس ضمن اتصال ارتباط مشتری با زیر سیستم های اطلاعاتی و منابع سازمان مدنظر باشد. اگر ویدیئو کنفرانس , کانال های متعدد درون سازمانی , وال برد برای اعلان کیفیت و تبین  SLA برای سیستم پاسخگویی جزو امکانات درخواستی باشد. اگر فکس و ایمیل را از نظر اهمیت معادل یک تماس سازمانی می دانید.