زیان شرکت های خصوصی بدلیل مشاوره نگرفتن از کارشناسان فناوری اطلاعات (IT)