قابلیت جدید مایکروسافت تیمز! شرکت کنندگان در یک فضای مشترک