قبل از هر کاری هدف داشته باشید! حتی در زمینه آی تی