مایکروسافت: جهان‌گیری کرونا تغییری همیشگی در روند کار و آموزش ایجاد خواهد کرد.