مایکروسافت قابلیت چت در چند پنجره را به تیمز اضافه کرد